VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SOVÍ DOM

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Potvrdením rezervácie klient výslovne a bez výhrad súhlasí s VOP prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

2. REZERVÁCIE, ZMLUVY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, prostredníctvom portálov na rezerváciu ubytovania (Booking.com, Airbnb.com a pod.) a vyplnením rezervačného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo osobne v prevádzke ubytovacieho zariadenia.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár ubytovacieho zariadenia zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od ubytovacieho zariadenia do 24 hodín neodpovie, viazanosť ubytovacieho zariadenia poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany ubytovacieho zariadenia a má váhu zmluvy. Ústna dohoda alebo ústne potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať UBYTOVACÍ PORIADOK ubytovacieho zariadenia ako aj VOP ubytovacieho zariadenia, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP ubytovacieho zariadenia a v plnej miere s nimi súhlasí.

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči ubytovaciemu zariadeniu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom ubytovacieho zariadenia. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom ako šesť dní je klient povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 50% a doplatiť za pobyt a prípadné ďalšie služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa ubytovacie zariadenie s klientom nedohodlo inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2 Aktuálne ceny ubytovacieho zariadenia za poskytované izby a služby sú prístupné na recepcii ubytovacieho zariadenia a na webovom sídle www.sovidom.sk.

3.3 Ubytovacie zariadenie, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovom sídle ubytovacieho zariadenia.

3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, ubytovacie zariadenie má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č.4.

4. STORNO PODMIENKY (PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE)

4.1 Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti ubytovacie zariadenie prijíma iba písomnou formou. Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi. Ubytovacie zariadenie účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:

– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku

– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a objednaných služieb

– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 14 až 1 deň pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a objednaných služieb

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia

5.1 Prevádzkovateľ Soví Dom je spoločnosť AdBery .r.o., Pri Vápenickom Potoku 35, Bratislava 84106, IČO: 44574215 (ďalej len AdBery s.r.o.) vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ, spoločnosť AdBery s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe zákona 108/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.

5.3 Prevádzkovateľ spoločnosť AdBery s.r.o., používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám.

5.4 Prevádzkovateľ spoločnosť AdBery s.r.o., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

5.5 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

5.6 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5.7. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

6.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia a v priestoroch ubytovacieho zariadenia a na recepcii.

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.12.2022